เกี่ยวกับโครงการ

โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 10 การประกวดวงดนตรีของเยาวชนซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10
เป็นการประกวดนตรีสากลร่วมสมัยประเภทนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งจะเป็นการประกวดแบบไม่จำกัดแนวดนตรี
เพื่อปลูกฝังความมีวินัย ความสามัคคี และความรักเทิดทูนสถาบัน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อให้คนรุ่นใหม่
มีความศรัทธาและเชื่อมั่น ในความรักที่พระองค์ท่านได้สร้างแผ่นดินแห่งนี้ให้เราได้อยู่อย่างร่มเย็นตลอดมา

ให้ประเทศในยุคต่อไปมีความรักสามัคคีปรองดองกันมากขึ้น
โดยมีศูนย์รวมจิตใจของประชาชนภายในชาติ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเน้น “การทำความดี ทำให้ด้วยใจ”